TEST D'HABILITATS SOCIALS

Cliqueu AQUÍ per entrar

entrar

Les habilitats socials són conductes que faciliten la nostra relació amb les altres persones. Requereixen, prèviament, unes capacitats cognitives (com per exemple saber posar-se al lloc d'un altre); un cert control de les pròpies emocions i algun entrenament de la motricitat, expressió corporal i facial, etc. Però les veritables habilitats socials requereixen una maduresa emocional segons l'edat de cadascú, sense la qual es convertirien en una forma hipòcrita de manipulació de la gent.

Aquest test es basa en els estudis d'Arnold P. Goldstein, psicòleg que va fer una extensa classificació de les diferents habilitats socials que podem arribar a tenir. Va dirigit indistintament adolescents i adults, i com a resultat apareix una gràfica formada per 7 "termòmetres". Els "graus" (en realitat percentatges) de cada termòmetre van de zero (valor mínim) a 100 (valor màxim):

Els 6 primers indiquen a quin nivell estem de les principals habilitats socials classificades en aquests blocs:

  1. primàries
  2. avançades
  3. relacionades amb els sentiments
  4. evitadores de l'agressió
  5. reguladores de l'estrés
  6. de planificació

El setè "termòmetre", a la dreta de tot, indica un promig dels 6 anteriors. Tot plegat es grava per permetre el seu procés estadístic i la seva comparació amb altres paràmetres, dins del marc del Sistema d'Avaluació de Competències Socials.

Cliqueu AQUÍ per entrar

entrar

Aquest test és una adaptació a l'ESO del test d'habilitats socials de Goldstein a partir d'una racopilació d'Angel Saez (http:// perso. wanadoo. es/angel.saez . Programació: Àlex Sala Paixau. Il·lustracions procedents de la biblioteca d'imatges de Microsoft Office. Supervisió: Maria Masip Utset - Institut de Ciències de l'Educació - Universitat Autònoma de Barcelona.
Versió 1.0 (demo) - abril 2007