TEST D'HABILITATS COGNITIVES

Cliqueu AQUÍ per entrar

entrar


Aquest test es basa en el formulari d'assertivitat de Michelson, del qual n'és la continuació, però en aquest cas les preguntes no es refereixen directament a l'assertivitat, sinó als pensaments causal, alternatiu, conseqüencial, de perspectiva i de mitjans-fi, és a dir les fases del raonament aplicat a la resolució de problemes quotidians i interpersonals.

Es plantegen 5 problemes diferents de la vida quotidiana, davant dels quals s'ha de respondre unes preguntes. El resultat final del test és una gràfica de 5 barres, una per cada tipus de pensament esmentat:

Com en els qüestionaris anteriors, el significat dels gràfics s'explica al final, però en algun indicador es requereix el vist i plau del tutor o tutora ja que algunes de les respostes són en format text i s'ha de verificar que siguin correctes.

Cliqueu AQUÍ per entrar

entrar

Adaptació a l'ESO de les preguntes 26 a 30 del test d'assertivitat de Michelson, a partir de la recopilació de Manuel Segura i Margarita Arcas. Programació: Àlex Sala. Il·lustracions procedents de la biblioteca d'imatges de Microsoft Office. Supervisió: Maria Masip Utset - Institut de Ciències de l'Educació - Universitat Autònoma de Barcelona.
Versió 2.0 - octubre 2012